≡ Menu

Ryzyko cenowe

Skuteczny system zarządzania ryzykiem cenowym zapewnia możliwość identyfikacji oraz pomiaru ryzyka, daje podstawę do podjęcia działań zmierzających do świadomego kontrolowania wpływu tego ryzyka na prowadzoną działalność gospodarczą, pomaga uzyskać stabilizację wyniku finansowego oraz umożliwia lepsze planowanie efektów finansowych.

Jaki wpływ na Twoją firmę może mieć ryzyko cenowe?

Ryzyko cenowe związane jest z wahaniami cen towarów i surowców (w tym m.in. paliw, metali oraz energii elektrycznej). Rynkowa zmienność cen, na którą narażone są przedsiębiorstwa może wywierać istotny wpływ na wyniki finansowe prowadzonej przez nie działalności. Mając na uwadze fakt, iż czynniki determinujące wahania cen towarów znajdują się zazwyczaj poza kontrolą przedsiębiorstwa i są trudne do przewidzenia, podstawą prowadzenia działalności o założonej marżowości jest odpowiednie monitorowanie i zarządzanie tym ryzykiem.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

W ramach projektów związanych z ryzykiem cenowym m.in.:

  • Analizujemy znajdujące zastosowanie w zawieranych przez przedsiębiorstwo umowach formuły i konwencje cenowe pod kątem identyfikacji potencjalnych źródeł ryzyka cenowego,
  • Analizujemy możliwość i zasadność zabezpieczenia ryzyka cenowego z wykorzystaniem towarowych instrumentów pochodnych,
  • Oceniamy możliwość transferu ryzyka cenowego z wykorzystaniem dedykowanych klauzul umownych,
  • Projektujemy i wdrażamy procesy zarządzania ryzykiem cenowym, w tym przygotowujemy formalną dokumentację regulującą ten proces w formie stosownych polityk, procedur i map procesu zarządzania ryzykiem,
  • Opracowujemy dopasowane do profilu i charakteru prowadzonej przez Klienta działalności narzędzia wspierające pomiar i raportowanie ryzyka cenowego.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment