≡ Menu

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa stanowi określenie stanu finansowego firmy. Od tego stanu zależą zdolności podmiotu do konkurowania i utrzymania się na rynku. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa bezpośrednio związana jest z poziomem ryzyka przedsiębiorstwa, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka niewypłacalności. Stąd też dawcy kapitału i inwestorzy przywiązują dużą wagę do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Systematyczne badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa pozwala nadto na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych jeszcze na wstępnym etapie zidentyfikowanych problemów, co znacznie ułatwia i poprawia skuteczność uniknięcia większych trudności finansowych.

Standardowo opracowany dokument z badania kondycji finansowej/ dokonania gruntownej analizy finansowej przedsiębiorstwa przez firmę konsultingową DCF Dotacje – Consulting – Finanse zawiera analizę i ocenę stanu obecnego oraz tendencji w zakresie kształtowania:

 • przychodów ze sprzedaży
 • kosztów operacyjnych
 • majątku i inwestycji
 • kapitałów
 • powiązań majątkowo – kapitałowych
 • zobowiązań pozabilansowych
 • rachunku zysków i strat
 • rentowności
 • płynności
 • kapitału obrotowego netto
 • przepływu środków pieniężnych
 • ryzyka operacyjnego (próg rentowności, margines bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna)
 • ryzyka finansowego (ocena wypłacalności i zdolności do obsługi długu, dźwignia finansowa)
 • ryzyka bankructwa (modele dyskryminacyjne, modele oceny ryzyka bankowego)

Dodatkowo,  sprawdzamy też m.in.:

 • wysokość należności spornych i/lub praktycznie nieściągalnych,
 • wielkość zalegających trudno-zbywalnych zapasów,
 • „jakość” udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji,
 • bilansową wycenę głównych pozycji majątku trwałego (na życzenie Klienta podejmujemy się również oszacowania rzeczywistej wartości rynkowej wskazanych składników majątku),
 • występowanie zobowiązań przeterminowanych w tym w szczególności o charakterze publicznoprawnym,
 • wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich (czy nie zostały sztucznie zawyżone),
 • wysokość kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich (czy nie zostały sztucznie zaniżone – np. poprzez ograniczenie kosztów promocji, badań, remontów etc.)

Na życzenie Klienta opracowujemy również określone elementy ze standardowego badania kondycji finansowej jak np. badanie zagrożenia utratą płynności finansowej.

Każdorazowo – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta – szczegółowy zakres badania kondycji finansowej ustalany jest z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

AUDYT SYTUACJI FINANSOWEJ

Dzisiejszy przedsiębiorca staje przed wyzwaniem prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych. Na bieżąco musi reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia, wykorzystywać swoje mocne strony czy eliminować słabości. Aby w pełni świadomie podejmować decyzje biznesowe, nowoczesny przedsiębiorca musi być wyposażony w dogłębną wiedzę o swoim biznesie i otoczeniu w którym działa.

Jeżeli myślisz o nowych inwestycjach, o nowych kierunkach rozwoju, jeżeli rozważasz zaciągnięcie długu lub zadajesz sobie pytanie o kondycję swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami a my przeprowadzimy szczegółową analizę finansową Twojej firmy. Wspólnie odpowiemy na pytania, które sobie stawiasz oraz przygotujemy plan działań aby Twoja firma mogła w bezpieczny sposób się rozwijać.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – przykładowy zakres działań:

 • Analiza i ocena pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami
 • Analiza i ocena opłacalności działalności w rozbiciu na poszczególne linie biznesowe
 • Analiza i ocena struktury i sposobu wykorzystania kapitałów
 • Analiza i ocena efektywności wykorzystania majątku
 • Inne, do uzgodnienia (np. analiza opłacalności inwestycji, analiza struktury finansowania, …)

Efektem Audytu będzie raport pokazujący aktualną sytuację przedsiębiorstwa oraz rekomendacje ewentualnych wymaganych działań. Po uzgodnieniu zakresu działań uczestniczymy w ich wdrażaniu i przedstawimy raport ewaluacyjny.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment