≡ Menu

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizację procesów biznesowych (analizy firmy mające na celu zwiększenie dochodowości
i optymalizację kosztów)

Wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie powinny służyć sprawnemu osiąganiu wyznaczonych celów. Często jednak działania podejmowane w firmie nie są w pełni efektywne – niektóre czynności wykonywane są w nieprzemyślany sposób, inne niepotrzebnie powielane, a często zupełnie zbędne dla przebiegu procesów. Takim sytuacjom zapobiega analiza procesów biznesowych i ich optymalizacja przy wykorzystaniu map procesów biznesowych.

DCF Dotacje – Consulting – Finanse w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oferuje usługi realizowane przez zespół ekspertów z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki oraz finansów. Nasi specjaliści mogą zaoferować Państwu wsparcie obejmujące:

 • identyfikację i mapowanie procesów biznesowych występujących w firmie,
 • analizę wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy istniejącymi procesami na bazie utworzonych map procesów biznesowych,
 • analizę realizacji poszczególnych procesów biznesowych pod kątem ich efektywności,
 • określenie na bazie map procesów biznesowych i wyeliminowanie zbędnych oraz dublujących się czynności – tj. czynności nieprzynoszących wymiernych korzyści obecnie ani w przyszłości,
 • doradztwo biznesowe w zakresie usprawnienia istniejących działań.

Szczegółowy zakres działań ustalany jest indywidualnie z Klientem. Elastycznie dostosujemy się do Państwa potrzeb!

Przy mapowaniu procesów biznesowych eksperci DCF Dotacje – Consulting – Finanse posługują się językiem BPMN (Business Process Model and Notation) – najpopularniejszym językiem wykorzystywanym przy mapowaniu procesów biznesowych. Powszechność BPMN ułatwia zastosowanie opracowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Znajomość przebiegu procesów biznesowych jest nieodzownym elementem wdrożenia podejścia procesowego oraz jego dalszego doskonalenia w przedsiębiorstwie. Mapowanie procesów biznesowych jest więc niezwykle ważne nie tylko w przedsiębiorstwach wymagających działań naprawczych i dogłębnej restrukturyzacji. Także przedsiębiorstwa, w których potrzebne są jedynie drobne usprawnienia oraz te, w których funkcjonowanie procesów wydaje się być poprawne, odnoszą wymierne korzyści z usystematyzowania swojej działalności z wykorzystaniem map procesów biznesowych.

Do najważniejszych efektów optymalizacji procesów biznesowych należą:

 • Poprawa efektywności, wynikająca głównie z:
  • Optymalizacji przebiegu procesów biznesowych,
  • Standaryzacji „najlepszych praktyk” w organizacji,
 • Ograniczenie kosztów, w tym przede wszystkim poprzez:
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych,
  • Ograniczenie kosztów wdrożenia, tj. koszty pomyłek i błędów nowych pracowników oraz koszty związane z czasem niezbędnym na konsultacje z kierownictwem,
 • Nieustanna poprawa jakości w zakresie procesów biznesowych, a przez to poprawa jakości oferowanych produktów i usług.
 • Wzrost innowacyjności możliwy dzięki stworzeniu warunków do generowania pomysłów usprawniających procesy biznesowe wśród pracowników,
 • Zarządzanie wiedzą, a tym samym ograniczenie ryzyka utraty wiedzy wraz z odejściem kluczowych pracowników,
 • Ograniczenie nieporozumień dzięki dokładnemu określeniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk,
 • Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wynikający z ogólnej poprawy jakości i efektywności.

Jeśli planują Państwo optymalizację procesów biznesowych w swoim przedsiębiorstwie, warto rozważyć skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Skorzystanie z oferty DCF Dotacje – Consulting – Finanse przy usprawnianiu procesów biznesowych posiada szereg zalet, ponieważ:

 • Posiadamy doświadczenie w pracy z wieloma firmami i wspomagamy transfer najlepszych rozwiązań,
 • Gwarantujemy niezależną postawę i obiektywizm przy ocenie procesów biznesowych zachodzących w firmie,
 • Jako firma zewnętrzna ograniczamy wpływ indywidualnych interesów na zmiany w przebiegu procesów biznesowych.

Nasze raporty eksponują kluczowe elementy i ujawniają trudno dostępne informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 1. Blok szczegółowych analiz, planów i prognoz. Sprawnie przeprowadzimy analizę, wyciągniemy wnioski i doradzimy właściwe działania. Oferujemy:
 • rentowność przedsiębiorstwa i poszczególnych sfer jego działalności
 • efektywność projektów inwestycyjnych,
 • płynność finansową i optymalizację zarządzania finansami (maksymalizację korzyści uzyskiwanych z posiadanego kapitału)
 • strukturę majątku, jego wieku i stanu technicznego oraz rzeczywistych potrzeb w zakresie majątku
 • strukturę i charakterystykę rynków i grup Klientów.
 • eksploatację baz danych Klienta celem identyfikacji prawidłowości umożliwiających wzrost sprzedaży i poprawę rentowności (data mining)
 • tendencje makroekonomiczne i kluczowe zmiany zachodzące w obszarze poszczególnych branż gospodarki.
 1. Optymalizacja zarządzania finansami, obejmująca m. in.:
 • podniesienie efektywności wykorzystania wolnych środków finansowych przedsiębiorstw,
 • optymalizacja struktury finansowania i obniżenie kosztów finansowych – rekomendacja następuje po analizie aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej podmiotu, jak i dostępnej dla podmiotu oferty rynkowej,
 • negocjacje najlepszych warunków finansowych w imieniu naszego Klienta – nie bierzemy prowizji od finansującego, a nasze wynagrodzenie jest zależne od oszczędności w kosztach lub od dodatkowych zysków, jakie uzyskacie Państwo dzięki naszym rekomendacjom,
 • zabezpieczenie wyników prowadzonej działalności gospodarczej przed zbędnym ryzykiem kursowym.

Optymalizacja kosztów

Jak skutecznie optymalizować koszty firmy? To pytanie zadaje sobie niejeden przedsiębiorca, bo przecież większy zysk to nie tylko zwiększenie przychodu, ale również najkorzystniejszy poziom kosztów działalności. Aktualnie, w dobie zawirowań koniunktury wywołanych kryzysem finansowym coraz więcej podmiotów gospodarczych kładzie nacisk na optymalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na kłopoty finansowe. Optymalizacja to nie tylko redukcja kosztów. Istnieje wiele innych sposobów racjonalizowania wydatków.

Firma Simar Ltd Sp. z o.o. pomaga usprawnić zarządzanie kosztami przedsiębiorcą. W ramach usługi robimy rozpoznanie potrzeb w zakresie podatkowym, rachunkowym i finansowym aby opracować jak najlepszą strategię optymalizacji kosztów prowadzenia działalności danej firmy. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Sprawdź jak optymalizacja i redukcja kosztów się opłaca!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment