≡ Menu

Projekcje / plany finansowe

Plan finansowy przedsiębiorstwa stanowi prognozę podstawowych kategorii finansowych przede wszystkim takich jak: przychody, koszty, wyniki finansowe, wpływy, wydatki, salda gotówki. Projekcja finansowa dotyczyć może całego podmiotu, jak i jedynie wyodrębnionej jego części, czy realizowanej inwestycji. Kluczowe dla prawidłowego sporządzenia planu finansowego jest przyjęcie właściwych założeń, na co specjaliści naszej firmy konsultingowej zwracają szczególną uwagę. Prawidłowo przygotowany plan finansowy pozwala określić efektywność (przyszłą dochodowość) przedsiębiorstwa/ inwestycji oraz ryzyka operacyjne i finansowe, w szczególności ryzyko płynności finansowej i zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Kompleksowo opracowany plan finansowy/ projekcja finansowa przez firmę konsultingową DCF Dotacje – Consulting – Finanse zawiera:

  • zestawienie przyjętych do planu finansowego założeń wraz z ich uzasadnieniem;
  • zestawienie prognozowanych nakładów inwestycyjnych;
  • określenie źródeł finansowania inwestycji wraz z kosztami i harmonogramem spłaty;
  •  wyznaczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto;
  • prognozę sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych;
  • analizę wskaźnikową rentowności, płynności, sprawności zarządzania, zadłużenia (na podstawie dokonanej prognozy sprawozdań finansowych);
  • określenie ryzyka operacyjnego i finansowego;
  • ocena efektywności na podstawie mierników NPV, IRR (i ich modyfikacji; dotyczy planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego).

Szczegółowy zakres planu finansowego wynika ze specyfiki przedsiębiorstwa, celu jego sporządzania i jest każdorazowo ustalany z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment