≡ Menu

Ryzyko kontrahenta

Nieściągalność należności

Pomagamy w przygotowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahentów.

Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym prowadzi do ograniczenia wysokości należności przeterminowanych oraz ich negatywnego wpływu na generowane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe, a co za tym idzie do wzrostu wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa w oczach jego interesariuszy. Stworzenie systemu oceny i monitorowania standingu finansowego kontrahentów pozwala na ograniczenie prawdopodobieństwa ryzyka zawarcia transakcji obciążonej znaczącym ryzykiem kredytowym i / lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który może okazać się niewypłacalny.  

Jaki wpływ na Twoją firmę może mieć ryzyko kontrahenta?

Ryzyko kontrahenta jest rodzajem ryzyka, na które narażona jest każda spółka współpracująca z podmiotami trzecimi. Brak zapłaty za dostarczone towary lub usługi czy też niewywiązywanie się kontrahenta z innych zobowiązań umownych wydają się być codziennością w działalności biznesowej.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

W ramach projektów prowadzonych w zakresie zarządzania ryzykiem kontrahenta m.in.:

  • Opracowujemy rozwiązania w zakresie monitorowania struktury i jakości portfela należności,
  • Projektujemy i wdrażamy narzędzi do oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów i klientów (modele scoringowe i ratingowe),
  • Projektujemy i wdrażamy systemu limitów maksymalnego zaangażowania na poziomie poszczególnych klientów / kontrahentów, grup klientów / kontrahentów (np. branż) etc. (limity kredytowe i limity koncentracji),
  • Projektujemy i wdrażamy procesy zarządzania ryzykiem kontrahenta, w tym przygotowujemy formalną dokumentację regulującą ten proces w formie stosownych polityk, procedur i map procesu zarządzania ryzykiem,
  • Przeprowadzamy analizy możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu faktoringu i ubezpieczenia wierzytelności,
  • Projektujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie procesu windykacji należności przeterminowanych.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: