≡ Menu

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Wsparcie, które oferujemy naszym Klientom pozwala na stabilizację wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

Jaki wpływ na Twoją firmę może mieć ryzyko stopy procentowej?

Ryzyko stopy procentowej oznacza przede wszystkim niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy zaciągnięte finansowanie (kredyty krótko i długookresowe, obligacje etc.) oparte jest o zmienną stopę procentową prognozowanie kosztów finansowania jest znacznie utrudnione, a wysokość przyszłych spłat zaciągniętego finansowania niepewna. Przedsiębiorstwa finansujące się długiem optymalizują zatem koszty finansowania dążąc do zmiany struktury finansowania w sposób zapewniający stałą wysokość płatności odsetkowych.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań obejmujących identyfikację, analizę, pomiar i zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej.

W ramach projektów prowadzonych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej m.in.:

  • Przeprowadzamy przeglądy umów kredytowych, programów emisji obligacji i innych instrumentów finasowania, pod kątem identyfikacji potencjalnych źródeł ryzyka stopy procentowej,
  • Analizujemy możliwość i zasadność zabezpieczania ryzyka stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
  • Opracowujemy dopasowane do profilu i charakteru prowadzonej przez Klienta działalności narzędzia wspierające pomiar i raportowanie ryzyka stopy procentowej,
  • Projektujemy i wdrażamy procesy zarządzania ryzykiem stopy procentowej, w tym przygotowujemy formalną dokumentację regulującą ten proces w formie stosownych polityk, procedur i map procesu zarządzania ryzykiem.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: