≡ Menu

Tworzenie biznes planów

Biznes plan  jest kompleksowym, długoterminowym dokumentem planistycznym związanym z działalnością przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia.  Umożliwia on przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków, a także odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Wikipedia

Potrzebujesz biznes plan w celu:

 • pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację projektów inwestycyjnych?
 • opracowania strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa?
 • otrzymania niezbędnych informacji do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanej inwestycji?

Sporządzony przez naszą firmę biznes plan pozwoli zrealizować wszystkie wyżej wymienione cele.

Zlecając nam zadanie napisania biznes planu, zyskują Państwo:

 • opracowanie opisujące działalnością gospodarczą lub projekt inwestycyjny w sposób przejrzysty i wyczerpujący, przedstawiające realne szanse i zagrożenia biznesowe wraz z wyliczeniami obrazującymi obecne i planowane wyniki finansowe,
 • profesjonalny wizerunek swojego przedsiębiorstwa w oczach instytucji finansowych i inwestorów,
 • fachowe doradztwo,
 • zwiększone szanse na pozyskanie nowych źródeł finansowania,
 • rzetelną oceną, czy planowany projekt inwestycyjny ma szanse na powodzenie i czy będzie opłacalny przy aktualnych realiach rynkowych,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • możliwość wsparcia w kontakcie z bankiem lub inną instytucją finansującą.

Dla kogo?

Tworzymy biznes plany zarówno dla istniejących przedsiębiorstw (z sektora MSP i dużych przedsiębiorstw), jak i dopiero rozpoczynających działalność. Cele sporządzania biznes planów są różne, dlatego każdorazowo szczegółowy zakres biznes planu ustalamy z Klientem i elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Tworząc biznes plan kładziemy nacisk na kluczowe elementy z punktu widzenia odbiorcy końcowego.

Kompleksowy biznes plan przygotowany przez nas zawiera:

 • informacje wstępne o projekcie inwestycyjnym,
 • opis modelu biznesowego, w tym schematu organizacyjnego i cyklu produkcyjnego,
 • charakterystykę produktów lub usług,
 • opis kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, ich kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności,
 • analizę otoczenia rynkowego oraz konkurencji,
 • plan marketingowy,
 • analizę potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa i/lub projektu inwestycyjnego oraz ocenę planowanych działań,
 • kompleksową analizę strategiczną obejmującą:
  • identyfikację oraz analizę szans i zagrożeń wynikających z otoczenia (w tym z tendencji rynkowych i otoczenia konkurencyjnego),
  • identyfikację oraz analizę sił i słabości przedsiębiorstwa,
 • kompleksowy plan finansowy obejmujący:
  • ocenę aktualnej sytuacji finansowej,
  • prognozę sprawozdań finansowych,
  • ocenę efektywności inwestycji,
  • ocenę zagrożenia utratą płynności i wypłacalności,
  • ocenę ryzyka operacyjnego działalności firmy,
  • symulację opcji strategicznych,
  • analizę wrażliwości.

Nasze biznes plany są napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora). Poziom szczegółowości i objętość, a co za tym idzie również cena za wykonanie usługi sporządzenia biznes planu są dostosowane do etapu rozwoju biznesu oraz etapu procesu decyzyjnego.

Jesteś zainteresowany opracowaniem biznes planu? Skontaktuj się z nami!

Nie korzystałeś z naszych usług, a chcesz nas sprawdzić i jednocześnie poznać swoją sytuację finansową?
Zamów teraz bezpłatną ocenę sytuacji finansowej twojej firmy.