≡ Menu

Zarządzanie ryzykiem firmy

Zarządzanie ryzykiem firmy ma na celu ograniczenie następujących ryzyk:
1. Ryzyka kontrahenta (dostawcy/odbiorcy).
2. Ryzyka cenowego.
3. Ryzyka walutowego.
4. Ryzyka stóp procentowych.