≡ Menu

Wycena przedsiębiorstwa

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość firmy. Przedsiębiorstwo traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Co otrzymujesz zlecając wycenę?

Zlecając nam wycenę firmy, Klient otrzymuje obszerny dokument – Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” – który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej podmiotu.

Raport z wyceny obejmuje szereg elementów typowych dla Biznes Planu (m.in. opis podmiotu, rynku). Dokument jest rozbudowany o część, w ramach której określana jest wartość przedsiębiorstwa. Firmę traktujemy w kategoriach dobra, o określonej wartości. Realne wycenienie / oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Kiedy warto wycenić przedsiębiorstwo?

Opracowujemy raport dla celów m.in.:

 • sprzedaży
 • aportu
 • przekształceń własnościowych – wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki
 • łączenia się przedsiębiorstw
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami
 • zmian formy prawnej
 • oceny zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie, wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.).

Jak dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa?

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych mających za zadanie ocenić poszczególne składniki majątkowe: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Przy oszacowywaniu projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

Każda wycena przedsiębiorstwa jest przeprowadzana w oparciu o analityczny warsztat oraz bogate doświadczenie naszego zespołu. Wykorzystujemy również zdobytą wiedzę w obszarze transakcji i wycen firm obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Przygotowując dokument nasz zespół uwzględnia szereg czynników, wpływających na ostateczną wartość firmy. Pod uwagę brana jest między innymi aktualna i prognozowana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność), koniunktura giełdowa, czy sytuacja makroekonomiczna. W zależności od dostępności danych, przekazanych przez Klienta oraz jego decyzji dot. ujawnienia informacji , proces i organizacja prac nad raportem mogą obejmować różny okres czasu.

Pozostałe wyceny Resulto

Ponadto, jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.:

 •     wyceny znaku towarowego (wyceny marki)
 •     wyceny know-how
 •     wyceny technologii
 •     wyceny patentu
 •     wyceny praw autorskich
 •     wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

Pobierz standardowy schemat postępowania przy projekcie wyceny przedsiębiorstwa z Bazy Wiedzy.

Wycena przedsiębiorstwa stanowi zestaw działań zmierzających do ustalenia faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Sporządzane przez firmę konsultingową DCF Dotacje – Consulting – Finanse wyceny przedsiębiorstw są zwykle wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu złożonego ze specjalistów z dziedzin finansów, zarządzania, ekonomii i marketingu. W razie potrzeby korzystamy też z usług doświadczonych rzeczoznawców majątkowych i biegłych rewidentów. Warte podkreślenia jest, że osoby zaangażowane przez spółkę DCF w proces przygotowania wyceny przedsiębiorstwa mają w tym zakresie dużą wiedzę teoretyczną, jak i szerokie doświadczenie praktyczne. Mogą oni pochwalić się sporządzaniem wycen przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, a także firm non-profit.

Wycena przedsiębiorstwa służyć może różnym celom. Przede wszystkim dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa w przypadku dokonywania:

 • sprzedaży firmy,
 • zakupu/zbycia udziałów przez wspólnika/ akcjonariusza,
 • łączenia lub fuzji z innym podmiotem,
 • podziału przedsiębiorstwa lub wyodrębniania zorganizowanej jego części,
 • wnoszenia aportu do firmy,
 • nowej emisji udziałów/ akcji,
 • wprowadzania spółki na giełdę.

W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa, jak i specyfiki spółki dobierane są przez naszych ekspertów właściwe metody wyceny. W literaturze przedmiotu obowiązuje następująca klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw:

 • metody dochodowe (z których najczęściej wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • metody rynkowe (oparte na wskaźnikach rynku kapitałowego takich jak przede wszystkim P/E, P/EBITDA, P/S, EV/EBITDA),
 • metody majątkowe (takie jak przede wszystkim: metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna, metoda księgowa),
 • metody majątkowo-dochodowe (m. in. niemiecka, szwajcarska, wykorzystująca wartość reputacji)

Podkreślenia wymaga, że wycena dokonywana przez ekspertów firmy DCF obejmuje zwykle wykorzystanie przynajmniej dwóch – najlepiej nadających się do danej sytuacji – metod wyceny. Zwieńczeniem procesu wyceny przedsiębiorstwa jest opracowanie przez nasz zespół kompleksowego dokumentu przedstawiającego zarówno występującą aktualnie sytuację, warunki działania przedsiębiorstwa, podstawowe czynniki ryzyka działalności przedsiębiorstwa, przewidywania co do sytuacji w przyszłości oraz przyjęte ostatecznie do wyceny założenia, jak również opis zastosowanej metodologii i określenie szacowanej wartości wraz z jej uzasadnieniem. Na życzenie Klienta służymy również merytorycznym wsparciem i pomocą podczas negocjacji warunków transakcji.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment